W ramach obsługi księgowej zapewniamy:

 • obsługę działalności w formie karty podatkowej,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku vat,
 • przygotowanie i wysyłanie plików jpk,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych i kwartalnych deklaracji podatkowych,
 • przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont,
 • sporządzanie bilansu, rachunku  zysków i strat, przepływu środków pieniężnych, zmian w kapitałach.
Close Menu