W ramach obsługi kadrowo - płacowej zapewniamy:

 • Prowadzenie ewidencji kadrowo płacowych pracowników,
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych,
 • Sporządzanie umów o pracę oraz świadectw pracy,
 • Rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie,
 • Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • Naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności do pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego,
 • Sporządzanie umów zlecenia i umów o dzieło,
 • Naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło,
 • Obliczenie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę oraz przygotowanie odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek,
 • Naliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek,
 • Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach, oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R, PIT-8A),
 • Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników
Close Menu